Algemene voorwaarden

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Haarwerken Nijs en een cliënt waarop Haarwerken Nijs deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen kapsalon/haarwerken

A. De kapper/haarwerker van Haarwerken Nijs zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

B. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de kapper/haarwerker worden verteld.

C. De kapper/haarwerker van Haarwerken Nijs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

D. De kapper/haarwerker van Haarwerken Nijs zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken

A. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Haarwerken Nijs melden per telefoon of e-mail.

B. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Haarwerken Nijs 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen.

C. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de kapper/haarwerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt doorberekenen.

D. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de kapper/haarwerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt doorberekenen.

E. Haarwerken Nijs moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan de cliënt melden.

F. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3A tot en met 3F te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy

A. De cliënt voorziet de kapper/haarwerker voor de of bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de kapper/haarwerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

B. De kapper/haarwerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

C. De kapsalon/haarwerken behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

D. De kapsalon/haarwerken zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

E. De kapper/haarwerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

F. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

G. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de kapper/haarwerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

5. Betaling

A. Haarwerken Nijs vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar op haar website.

B. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

C. Aanbiedingen in advertenties of nieuwsbrieven zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

D. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per bankkaart te voldoen.

E. Via de webshop gebeurt de betaling via de voorziene online betalingsmogelijkheden.

6. Aansprakelijkheid

A. Haarwerken Nijs is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat de kapper/haarwerker van Haarwerken Nijs is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

B. Haarwerken Nijs is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen, die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten

A. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking, mondeling en schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Haarwerken Nijs.

B. Haarwerken Nijs moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

C. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Haarwerken Nijs de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

D. Indien een klacht over de producten gegrond is, zal Haarwerken Nijs het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

E. Indien Haarwerken Nijs en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Garantie

A. Haarwerken Nijs geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de aangeschafte producten.

B. Deze garantie vervalt indien, indien:

  1. De cliënt op de hoogte is gebracht door de kapper/haarwerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
  2. De cliënt andere producten dan door de kapper/haarwerker geadviseerde producten heeft gebruikt;
  3. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
  4. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
  5. De cliënt de producten niet volgens het advies van de kapper/haarwerker heeft gebruikt;
  6. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

C. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan geïnformeerd.

9. Beschadiging en/of diefstal

A. Haarwerken Nijs heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

B. Haarwerken Nijs meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Behoorlijk gedrag

A. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

B. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de kapper/haarwerker van Haarwerken Nijs het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

C. Bij Haarwerken Nijs wordt gewerkt volgens de hygiëne regels.

D. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëneregels.

E. Het meenemen van huisdieren en kinderen tijdens uw behandeling is vanwege veiligheidsoverwegingen niet toegestaan in de salon.

11. Recht

A. Op elke overeenkomst tussen Haarwerken Nijs en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

B. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Haarwerken Nijs en zijn ook in de salon beschikbaar.

C. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

D. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

12. Geheimhouding

A. De kapper/haarwerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

B. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

C. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de kapper/haarwerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te bezorgen.

 

×