Privacybeleid

Wat doet Haarwerken Nijs?

Medida BV, met maatschappelijke zetel te Corneel Vissenaeckensplein 23, 3130 Betekom, met KBO-nummer 0771.961.929, met telefoonnummer +32 472 22 11 21 (“Haarwerken Nijs”), is specialist inzake haarverzorging en in het bijzonder het leveren, knippen en onderhouden van haarstukken. Haarwerken Nijs helpt de klant hierbij graag verder.

Om dit alles toe te laten, verwerkt Haarwerken Nijs in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens van natuurlijke personen, en dit kan gaan om natuurlijke personen die (een potentiële) klant zijn van Haarwerken Nijs of haar partners, de contactpersonen binnen het actieve netwerk van Haarwerken Nijs, haar personeelsleden, enz.

Het aanspreekpunt voor al jouw vragen, verzoeken of klachten over deze verwerking van jouw persoonsgegevens bij Haarwerken Nijs is:

Haarwerken Nijs: Isabelle Nijs
+32 472 22 11 21
info@haarwerkennijs.be

Haarwerken Nijs hanteert een strikt privacy beleid in overeenstemming met de GDPR verordening en de geldende wettelijke bepalingen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Haarwerken Nijs?

Haarwerken Nijs verwerkt de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van bovenvermelde activiteiten en in kader van de hieronder vallende types van overeenkomsten die met Haarwerken Nijs of met een van de partners van Haarwerken Nijs worden gesloten en verwerkt. Het betreft ook die gegevens die nodig zijn opdat Haarwerken Nijs haar commerciële activiteiten kan uitoefenen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om je naam, voornaam en contactgegevens, maar ook om je taalkeuze, je ondernemings- of BTW -nummer, je bankrekeningnummer, kredietkaartnummer, paspoortgegevens, emailadres en je websitegedrag. Maar ook de communicatie die je met Haarwerken Nijs voert als huidige of potentiële klant.

Haarwerken Nijs verwerkt weinig gevoelige persoonsgegevens in de zin van de GDPR.

Wanneer er wordt ingeschreven op een eventuele nieuwsbrief van Haarwerken Nijs, ontvangt de betrokken persoon op regelmatig tijdstip een nieuwsbrief op het aangegeven emailadres. Haarwerken Nijs gebruikt dit emailadres enkel voor de diensten waarop er werd ingeschreven. Uiteraard kan er op eender welk ogenblik worden uitgeschreven via de link onderaan elke nieuwsbrief of door een vraag daartoe via email op het emailadres: info@haarwerkennijs.be

In het kader van eventuele door Haarwerken Nijs aangeboden diensten en activiteiten, kan het nodig zijn dat Haarwerken Nijs bij deze sessies foto’s dient te maken waarop de klant (gedeeltelijk) zichtbaar of herkenbaar is. Dit om bijvoorbeeld de nodige voorbereidingswerken te kunnen uitvoeren. De klant is bewust van het feit dat bij bepaalde activiteiten zulke foto’s aldus noodzakelijk zijn. In die optiek, in kader van de bevestiging van de dienstverlening, geeft de klant haar toestemming tot opname en gebruik van deze beelden. We maken uiteraard nooit misbruik van deze gegevens en gebruiken ze alleen om jou beter te kunnen helpen bij het aanbieden van onze diensten, en dit steeds conform de toepasselijke wetgeving.

Juridische grondslag en doeleinden van de verwerking

De verwerking in het kader van voorgenomen of lopende overeenkomsten is meteen ook de belangrijkste juridische grondslag van de gegevensverwerking door Haarwerken Nijs.

Verder kan ook jouw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR gevraagd worden. Een gegeven toestemming kan in principe kosteloos en elektronisch weer worden ingetrokken, tenzij er natuurlijk een andere juridische grond voor de verwerking is.

In dit verband merkt Haarwerken Nijs op dat Haarwerken Nijs jouw gegevens ook kan verwerken vanuit een ‘gerechtvaardigd belang’ voor de verwerking. Zo kan Haarwerken Nijs je bv. inlichten over nieuwe, voor jou mogelijk interessante diensten indien je bijvoorbeeld bent ingeschreven op onze nieuwsbrief. Haarwerken Nijs zal dit natuurlijk steeds binnen redelijke grenzen doen en nooit op een agressieve of door jou niet-gewenste wijze.

Indien je een testimonial of getuigenis meedeelt aan Haarwerken Nijs met betrekking tot de door haar aangeboden diensten en het gebruik hiervan, geef je toestemming, en heeft Haarwerken Nijs vrijblijvend het recht, om deze testimonial of getuigenis mee te delen en kenbaar te maken op de website en platform van Haarwerken Nijs, waarbij mogelijks ook bepaalde persoonsgegevens zoals bv. je naam mee kunnen vermeld worden. Hierbij wordt uiteraard steeds in acht genomen dat specifieke persoonsgegevens zoals bv. contactgegevens, volledige adressen, andere gevoelige gegevens, enzovoort nooit op deze wijze publiek zullen kenbaar gemaakt worden via de publicatie van voormelde testimonial. Indien je hierover vragen hebt, kan je ons ook steeds contacteren via onze aanspreekpunten zoals voorzien in dit privacy beleid.

Bron van de persoonsgegevens

Haarwerken Nijs verkrijgt de persoonsgegevens die ze verwerken, in de eerste plaats van de betrokken natuurlijke personen zelf (rechtstreeks dan wel via haar partners).

We maken uiteraard nooit misbruik van deze gegevens en gebruiken ze alleen om jou beter te kunnen helpen.

Duurtijd van de verwerking

Haarwerken Nijs houdt de persoonsgegevens die ze verwerkt, niet langer bij dan nodig voor de doeleinden van de verwerking. Dit wordt concreet en op regelmatige basis door Haarwerken Nijs geëvalueerd.

In principe bewaart Haarwerken Nijs de persoonsgegevens niet langer dan vijf (5) jaar te rekenen vanaf het einde van de overeenkomst die met Haarwerken Nijs of één van haar partners werd gesloten dan wel vanaf het moment waarop de gegevens werden bekomen (dit rekening houdend met de verjaringstermijn van contractuele vorderingen). Indien noodzakelijk, vb. ingeval van een rechtsgeding, kan het zijn dat de persoonsgegevens natuurlijk langer bijgehouden moeten worden.

De persoonsgegevens van haar personeelsleden houdt Haarwerken Nijs niet langer bij dan vijf (5) jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, tenzij ingeval van een rechtsgeding in welk geval de gegevens kunnen worden verwerkt tot maximaal drie (3) jaar na de definitieve afhandeling daarvan.

Eventuele gevoelige gegevens worden slechts bijgehouden voor de duur noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en prestaties tenzij ze op de ene of ander manier noodzakelijk bijgehouden moeten worden om te kunnen aantonen dat Haarwerken Nijs de overeenkomst correct heeft uitgevoerd.

Haarwerken Nijs houdt de persoonsgegevens die ze verwerken, maximaal up-to-date en wist of verbetert ze waar nodig.

Veiligheid van de persoonsgegevens

Haarwerken Nijs waarborgt de integriteit, de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, zowel technisch als organisatorisch. Haarwerken Nijs slaat belangrijke/gevoelige persoonsgegevens op eigen beveiligde servers of op beveiligde servers van derde partijen.

Verwerking door / doorgifte aan externe partners

Haarwerken Nijs verwerkt de persoonsgegevens in de eerste plaats zelf (zowel intern als extern voor informatie- en communicatiedoeleinden).

Haarwerken Nijs geeft gegevens enkel door aan partners als dit noodzakelijk is om bepaalde prestaties vlot te laten verlopen. Alleen de strikt noodzakelijke gegevens worden natuurlijk meegedeeld. Haarwerken Nijs geeft persoonsgegevens ook nog door aan externe partners maar dit in de mate dat dit nodig is voor het vervullen van haar activiteiten. Voorts kunnen persoonsgegevens tevens gedeeld worden met partners, leveranciers of andere aangestelde van Haarwerken Nijs wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, websites, etc. Met deze partners, leveranciers of andere aangestelden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

De doorgifte van persoonsgegevens aan buitenlandse partijen, indien toepasselijk, kan ook buiten de EU zo dit in het kader van de uitvoering van overeenkomsten en prestaties absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant, en de klant geeft in zulk geval dan ook toestemming voor deze verwerking in de algemene of bijzondere voorwaarden van de overeenkomst met Haarwerken Nijs. Ze is ook in het belang van de klanten.

Als Haarwerken Nijs persoonsgegevens doorgeeft aan iemand buiten de EU die niet op een lijst met ‘veilige landen’ (in het kader van de GDPR) staat, dan zal ze hiervoor in de mate van het mogelijk de passende veiligheidswaarborgen afdwingen.

Haarwerken Nijs ziet er maximaal op toe dat de externe partners die voor haar persoonsgegevens verwerken of die (mee) verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking, de bepalingen van de GDPR naleven. Daartoe wordt er gestreefd om zoveel mogelijk ‘verwerkingsovereenkomsten’ af te sluiten met de belangrijkste partners.

Jouw rechten onder de GDPR

Haarwerken Nijs waarborgt dat jij als betrokken natuurlijk persoon de rechten kan uitoefenen die de GDPR je verleent (informatie; inzage; kopie; verbetering; vergetelheid; beperking van en bezwaar tegen de verwerking; overdraagbaarheid van gegevens).

Je kan je rechten kosteloos en elektronisch uitoefenen via de contactinformatie vermeld vooraan deze verklaring. Alleen bij overmatig belastende verzoeken, kan Haarwerken Nijs je een administratieve kostenvergoeding aanrekenen.

Cookies

Haarwerken Nijs maakt op haar websites en aangifteportalen gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet helemaal correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Met betrekking tot de gebruikte cookies verwijst Haarwerken Nijs trouwens nog naar haar cookieverklaring.

Een klacht of vraag over jouw persoonsgegevens?

Jouw aanspreekpunt bij Haarwerken Nijs werd al meegedeeld hierboven.

Heb je echter een klacht, dan kun je die ook indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit of GBA (www.privacycommission.be). Dat is de nieuwe naam voor de privacy commissie. Je kan ook steeds verhaal aantekenen bij de nationale rechtbanken.

Versie van deze privacyverklaring

Deze pagina werd het laatst geactualiseerd op 1 januari 2022.

×